ΣτΕ: Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

18-07-2022 10:57
ΣτΕ Β΄ 7μ 1505/2022
Πρόεδρος: Μ.Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Ο - Μ. Βασιλάκη, Πάρεδρος
 
Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.
 
 
Ερμηνεία δικογράφου ως αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατ΄ άρθρο 152 ΚΠολΔ (άρ. 40 π.δ. 18/1989). Παραδεκτή η αίτηση. Η εν λόγω διάταξη έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάζοντας αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου δεν έλαβε υπόψη δικόγραφο διαδίκου (υπόμνημα) για τον λόγο ότι κατετέθη στη Γραμματεία του μετά την παρέλευση της σχετικώς χορηγηθείσας από τον Πρόεδρο προθεσμίας, παρά το γεγονός ότι η τήρηση της ως άνω προθεσμίας παρακωλύθηκε συνεπεία της αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου, λόγω έκτακτων και αιφνίδιων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση), ήτοι από γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με άκρα σύνεση και επιμέλεια με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση απορρίπτουσα την αίτηση αναίρεσης. 
 
Ελλείψει ειδικών ρυθμίσεων στη νομοθεσία περί ΦΠΑ , οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1473/1984, ερμηνευόμενες υπό το φως του ενωσιακού δικαίου και της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, έχουν την έννοια ότι εφαρμόζονται και για αξιώσεις του υποκείμενου στον φόρο προς επιδίκαση τόκων κατά την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ αφορώντος αγαθά επένδυσης. Περαιτέρω, τόκοι οφείλονται όχι από την άσκηση της προσφυγής με την οποία υποβάλλεται το αίτημα για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, όπως δηλαδή ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, αλλά από την πάροδο της εύλογης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συντελείται η επιστροφή, ώστε ο υποκείμενος στον φόρο να μην επωμίζεται κανέναν χρηματοοικονομικό κίνδυνο.
 
Πηγή: adjustice.gr


 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος