Κωνσταντίνος Μωυσίδης: Επίδομα κυοφορίας και λοχείας σε έμμισθες δικηγόρους

09-02-2024 14:03

Άρθρο του Κωνσταντίνου Μωυσίδη, Δικηγόρου Ν.Π.Δ.Δ.

 

Με το άρθρο 83 του N. 4826/2021 (Α΄ 160) προστέθηκε παράγραφος 11 στο άρθρο 32 του N. 4387/2016, η οποία έχει ως εξής: «Οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 38 για την έμμισθη απασχόλησή τους, δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 39, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/02.02.2022 Εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., δικαιούχοι της παρ. 11 του άρθρου 32 του Ν. 4387/2016 (Α’ 85), για τις οποίες αναλογικώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για την χορήγηση επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) είναι μόνο οι έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών). Έμμισθες δικηγόροι που απασχολούνται σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές από τον εντολέα τους κατά την διάρκεια της αποχής τους από την έμμισθη απασχόλησή τους λόγω μητρότητας και χορηγούνται σε αυτές όλες οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικές άδειες.

Ειδικότερα, ως έμμισθες δικηγόροι νοούνται αποκλειστικώς οι δικηγόροι του άρθρου 42 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208), οι οποίες τελούν σε σχέση έμμισθης εντολής με συγκεκριμένο εντολέα, αμείβονται από αυτόν αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή, δεν εκδίδουν φορολογικό παραστατικό για αυτήν την πάγια αντιμισθία τους και καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (A’ 85), οι οποίες (εισφορές) απεικονίζονται από τον συγκεκριμένο εντολέα τους στην Α.Π.Δ. προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ακόμη και εάν οι έμμισθες δικηγόροι ασκούν παράλληλα και το ελεύθερο δικηγορικό επάγγελμα και τυγχάνουν εξ αυτού του λόγου υπόχρεες στην (παράλληλη) καταβολή των εισφορών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Η ως άνω διάταξη του άρθρου 83 του Ν.

4826/2021(A’ 160) δεν αναφέρεται και δεν καταλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τις δικηγόρους που ασκούν αποκλειστικώς ελεύθερο επάγγελμα και υποχρεούνται στην καταβολή αποκλειστικώς των εισφορών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (A’ 85).

Όπως, επίσης, προκύπτει από την ανωτέρω εγκύκλιο οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας στην έμμισθη δικηγόρο είναι: α) η πραγματοποίηση από την έμμισθη δικηγόρο 200 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης κατά τα δύο τελευταία έτη πριν της πιθανής-πραγματικής ημέρας τοκετού β) ηλεκτρονική βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού από τον θεράποντα μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. γ) βεβαίωση του εργοδότη για την αποχή της μισθωτής ασφαλισμένης από την μισθωτή εργασία, εκτός εάν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έχει ήδη λυθεί πριν την έναρξη της επιδότησης.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 8000/01-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήδη μετονομασθέντος σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): «Η αποχή της εμμίσθου δικηγόρου από την έμμισθη απασχόλησή της θα πρέπει να απεικονιστεί και στην υποβαλλόμενη από τον εντολέα της Α.Π.Δ., ……. Κατά τη διάρκεια της αποχής από την έμμισθη απασχόληση, η έμμισθη δικηγόρος δεν κωλύεται να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα με ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας στην Α.Α.Δ.Ε., στην περίπτωση, δε, αυτή θα πρέπει να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς απασχολούμενου σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4387/2016».

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 121361/15.03.2022 έγγραφο του e-E.Φ.Κ.Α., από την 15.03.2022, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 83 του Ν.4826/21 (Α΄160), οι έμμισθες δικηγόροι του ιδιωτικού τομέα που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ δύνανται να υποβάλλουν μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, εφόσον έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης πιθανής ημερομηνίας τοκετού από τον μαιευτήρα γυναικολόγο ιατρό, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου. Η ηλεκτρονική αίτηση των εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου. 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Έλενα Γκερέκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6936 386 433
elenagkerekou@gmail.com


Μαρία Πιτσάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
6974 416 362
m.pitsaki@xenakis-pitsaki.gr


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος