Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων Α' Εξεταστικής Περιόδου 2020

13-07-2020 10:01

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων
Α΄  Εξεταστικής  Περιόδου  2 0 2 0

Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών
μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις 26.7.2020.

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. θα γίνεται στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr
                                                                 από  12.6.2020 έως  29.6.2020

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Εφετείο Αθηνών λήγει στις 16.7.2020 (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς).

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:

Παρασκευή, 24.7.2020  ώρα 19.00-21.00:  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο,  25.7.2020      ώρα 9.00-11.00:    Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
                                        ώρα 13.00-15.00:  Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή,  26.7.2020      ώρα 9.00-11.00:    Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική
                                                                     Δικονομία

                                        ώρα 13.00-15.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους στο Τμήμα Ασκουμένων οφείλουν να αποστείλουν αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr το  αργότερο  μέχρι  τις 23.6.2020.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά άσκησης των υποψηφίων του διαγωνισμού θα αποσταλούν απευθείας από την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄εξεταστικής περιόδου 2020 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης θα γίνεται στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr.

Ο ΔΣΑ επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης, παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 4,40 ευρώ, μεγαρόσημο 3 ευρώ για την αίτηση και μεγαρόσημο 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης.

Η πληρωμή του παραβόλου και των μεγαροσήμων θα γίνεται ταυτόχρονα με την αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο λογαριασμό  με IBAN: GR2201720110005011010664543.

Tο συνολικό ποσόν πληρωμής είναι 9,40 ευρώ. (Οπωσδήποτε θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) σας)

2. Βεβαίωση από τον δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.
- Οι ασκούμενοι, που έχουν δηλώσει διακοπή της άσκησής τους και έχουν διαγραφεί από το μητρώο ασκουμένων, οφείλουν να ζητήσουν την επανεγγραφή  τους και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική αίτηση μέχρι τις 23.6.2020.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.
 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί προσεχώς.

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων» και μεγαρόσημο 3 ευρώ.

2.  Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω και αποστέλλεται από την Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων του ΔΣΑ προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄εξεταστικής περιόδου 2020 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

3.  Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου. (δεν απαιτείται επικύρωση)

4. Ηλεκτρονικό παράβολο ποσού  εξήντα πέντε (65) ευρώ, το οποίο  θα πιστωθεί στον κωδικό 7793.
Ο υποψήφιος, o oποίος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη θα καταβάλει παράβολο ποσού  τριάντα (30) ευρώ στον κωδικό 8417.
Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των ως άνω ποσών, τα οποία θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 1450189001 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό δικηγόρων Α΄ περιόδου 2020».
Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτά μόνο τα με τον ανωτέρω τρόπο εκδοθέντα αποδεικτικά πληρωμής.

5.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (δεν απαιτείται επικύρωση)

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να συνεχίσει την άσκησή του στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Α, εφόσον δεν έχουν  παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.
Για τη συνέχιση της άσκησής του θα υποβάλει στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr  σχετική αίτηση και βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής του.
Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.
• Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι υποψήφιοι που απέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Β΄εξεταστικής περιόδου 2019 και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό Α΄εξεταστικής περιόδου 2020 οφείλουν:
- να συνεχίσουν την άσκησή τους και να  υποβάλουν μέχρι τις 18.6.2020 στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr  σχετική αίτηση και βεβαίωση δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται η συνέχιση της άσκησής τους  και

- να υποβάλουν στο e-mail: askoumenoi@dsa.gr τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης μέχρι τις 29.6.2020.
Ο ΔΣΑ επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Παρακάτω επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα:

  1.  https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/6._vevaiosi_dikigoroy_i_dikigorikis_etaireias_gia_synexish_askisis.pdf
  2. https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/5._aitisi_gia_synehisi_tis_askisis.pdf
  3. https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/4_ypeythyni_dilosi.pdf
  4. https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/3_vevaiosi_dikigorikis_etaireias_gia_symmetohi_se_exetaseis.pdf
  5. https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/2_vevaiosi_dikigoroy_gia_symmetohi_se_exetaseis_1_1_1.pdf
  6. https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/1._aitisi_gia_ekdosi_pistopoiitikoy.pdf    


 
NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημήτρης Αναστασόπουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού μας
6944 585 396
d.anastasopoulos@metodikigoro.gr
Dimitris Anastasopoulos


Κωνσταντίνα Δημητρακοπούλου

Εκπρόσωπος Τύπου του Συνδυασμού μας
6974 704 780
press@metodikigoro.gr
Konstantina Dimitrakopoulou


© 2023
ΜεΤοΔικηγόρο
Δημήτρης Αναστασόπουλος